Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 30 юни 2020 г., брой 5230
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(30.06.2020)
  EUR   1.95583  
GBP   2.13659
USD   1.73328
CHF   1.83319
EUR/USD   1.1284*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.06   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 
  Годишни счетоводни отчети
Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес - София
 

 

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар
тел./факс 359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com


Общи събрания днес
  Автомотор АД - София
Автомотор Корпорация АД - София
Алвас АД - Варна
Бакстън Тейлър АД - София
Балканкар - Георги Михайлов АД - Кнежа
БКС-Средец АД - София
Бриз 2 АД - Стара Загора
Българска информационно-консултантска къща АД - София
Български транспортен холдинг АД - Пловдив
Верум АД - София
Вестител БГ АД - София
Дружба АД - Разград
Експал България АД - Чарково
Емка АД - Севлиево
Изопор 3 АД - Каварна
Илевън Кепитъл АД - София
КЕМП АД - Севлиево
КРЗ Порт Бургас АД - Бургас
Лейди София АД - Враца
Лъки Инвест АД - Лъки
Мургаш-кооп АД - Челопечене
НИД Индустриален фонд АД - София
Нозоми инвест АД - София
Пазар за плодове, зеленчуци и цветя АД - Сливен
Пакор България АД - София
Прайм Пропърти БГ АДСИЦ - София
Пресков АД - Стара Загора
Прима Дент АД - Велико Търново
Сердика Пропъртис АДСИЦ - София
Созопол Яхтинг АД - София
Тиат АД - Шумен
ТК ХОЛД АД - София
Токуда банк АД - София
Фар АД - София
Хранинвест-Хранмашкомплект АД - Стара Загора
ЦБА Асет Мениджмънт АД - Дебелец
Юробанк България АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

През първото тримесечие на 2020 г. производството на минерални горива за ДВГ в България нараства на годишна база с 8.2%, показва обзорният анализ на СФБ Капиталов пазар АД за развитието на сектора. Стокообменът в стойностно изражение се запазва почти без промяна на годишна база, като намалява минимално с 0.4%. Салдото от международната търговия на България с минерални горива през Q1’2020 е положително, но намалява с 11.7%. Вносът на минерални горива за ДВГ нараства със 17.5% в количествено изражение, а износът - с 10.6% на годишна база. Разчетите за първото тримесечие на 2020 г. на база производство, внос и износ показват, че има спад в предоставените количества минерални горива на вътрешния пазар с 18% спрямо същия период на 2019 г. За допълнителна информация и поръчки: http://sfb.bia-bg.com

Данъчните липси от ДДС като процент от максималния потенциално събираем налог в България се равняват на около 12%, според одитния доклад на Сметната палата за ефективността на администрирането на приходите от ДДС от НАП. Делът на несъбрания от потенциално възможния ДДС в страната през последните години чувствително е намалял. За 2013 г. той е бил 16%, но през 2014 г. скача до 22%. След което започва да пада, като за 2015 г. е 20%, за 2016 г. - 12%, а за 2017 г. - 11.8%. Данните са от проучване и докладване на данъчните липси от ДДС в 28-те страни членки на ЕС. Съгласно тях България се нарежда на 17-о място сред останалите държави в съюза. Средното ниво за данъчни липси от ДДС е 10%, а с най-лоши резултати са Румъния, Испания, Италия, Литва и Словакия, където този процент надхвърля 20.

Източник: Сега

Водещите експорти сектори на България - електротехника, енергоресурси и машиностроене
Борислав Георгиев, експерт по външна търговия

МТЦ/УНКТАД/СТО – Женева предоставя единствените световни данни, които позволяват анализ и сравнение с десетилетия по целия свят. Те предлагат и едно съществено преимущество спрямо националните български данни. Благодарение на огледалните данни позволяват огледална оценка, без която професионалните изводи за редица специфични и особено значими стоки от вноса и износа не могат да бъдат пълноценни. Пълен текст на анализа
Коментари по представените материали, можете да изпращате на адрес: bic@bia-bg.com

 
Концесии

Петрокелтик Сарл държи концесия за добив на природен газ от три блока в шелфа на Черно море – „Галата“и „Каварна“. На 13.11.2017 г. Петрокелтик Сарл съобщи, че прекратява търговските си взаимоотношения с „Дексиа България“ ООД поради подозрения в нарушение на Директива (ЕС) 2015/849 на ЕП и на Съвета за предотвратяването и използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, поради деклариране на неверни обстоятелства, поради недобросъвестност и извършване на неправомерни действия, в нарушение на договора с Петрокелтик Сарл. Двете дружества са имали и търговски спор, който е отнесен от „Дексиа България“ ООД за решаване по съдебен път и същият не касае приложението на Директива (ЕС) 2015/849 на ЕП и на Съвета, а търговски претенции за обезщетение за недоставено количество природен газ от Петрокелтик Сарл. На 22.06.2020 г. Петрокелтик Сарл съобщи, че твърденията от 13.11.2017 г. за наличие на съмнения по отношение на действията на „Дексиа България“ ООД са необосновани и непочиващи на конкретни данни. Посочва се още, че „Дексиа България“ ООД е коректен, надежден и добросъвестен партньор на Петрокелтик Сарл.

Източник: 3e News

Дружества
Производство на машини за обработка на метал
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2018 г.
(хил. лв.)
  1   Раис ООД - Пазарджик   28 431  
  2   Милко ЕООД - Асеновград   27 946  
  3   ЗММ - Сливен АД - Сливен   25 662  
  4   Машин Комерс ЕООД - Асеновград   22 098  
  5   Присое Пак АД - Гурково   11 202  
  6   Силома АД - Силистра   6 555  
  7   Ред стиил ЕООД - Перник   4 170  
  8   ЮМТ ЕООД - Казанлък   4 136  
  9   Анди Солид ООД - Плевен   3 866  
  10   Мегамаш ЕООД - Асеновград   3 428  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 29.06.2020
  Обща стойност (BGN): 350 533.38  
Брой търгувани компании: 29
Premium 174 901.57
Standard 145 698.66
АДСИЦ 29 933.15
Най-голяма промяна в цените
БГ Агро АД - Варна -13.39 %
Чез Електро България АД - София 8.11 %
BaSE - Акции: 150.30
BaSE - АДСИЦ: 1 469.95

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Магазинът на ИКЕА във Варна се планира да отвори врати през есента на 2020 г. в изцяло нов концептуален формат за ИКЕА за разлика от познатия до момента магазин в София. Ще бъде със средни размери по стандартите на ИКЕА, с обща площ 8 хил. кв.м и търговска - близо 5400 кв.м. Магазинът ще бъде позициониран на 3 нива в Delta Planet Mall, съобщи Николаос Инфантидис, управител на "ИКЕА България". В магазина ще са заети 120 души. В момента веригата има физически магазин в София и центрове за поръчки във Варна, Бургас и Пловдив. Инфантидис посочва, че са въведени нови опции за доставка в цялата страна - извън тези до дома или до обект на ИКЕА. По време на извънредното положение е имало проблеми с логистиката, но въпреки това онлайн продажбите са се увеличил четири пъти. По данни на самата компания тя стабилно държи 10% от пазара на обзавеждане на дома в България.

Източник: Дневник

Акционерите на „Българска фондова борса“ АД ще гласуват за обратно изкупуване на до 300 000 собствени акции на събранието, насрочено за 30 юли 2020 г. То трябва да е на надпазарни цени или между 4,5 и 6 лв. за акция, спрямо последна цена от 4,2 лв. за акция, като трябва да го извърши дъщерното дружество „Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ). Реално старият бизнес на борсата, включващ сделките на фондовата борса, не е печеливш, но новият, включващ търговия с електроенергия в „БНЕБ“ ЕАД, е силно печеливш. Затова дъщерното дружество може да извърши изкупуването. Срокът за обратното изкупуване е до 3 години. Съветът на директорите на БФБ ще определи началото и края на подписката. С изкупените от „БНЕБ“ ЕАД акции на БФБ няма да може да се гласува. Акционерите на БФБ ще гласуват и за разпределяне на 50% от печалбата за 2019 г. в размер на 403 419,33 лв. под формата на дивидент. Това е по 0,0306 лв. брутно на акция или общо 201 709,66 лв.

Източник: investor.bg

Още една фотоволтаична електроцентрала беше пусната в експлоатация със сътрудничеството на експерти от “Енерго-Про Енергийни услуги”, дъщерна компания на “Енерго-Про Варна”. 615 слънчевите модула бяха монтирани върху покривната конструкция на производствената база на фирма МТМ ООД в Русе. Пиковата мощност е близо 200 киловат пика, а генерираната електроенергия е за покриване на част от потреблението на фирмата, излишното количество ще бъде пуснато за продажба в мрежата. Основната дейност на фирма МТМ е производство на цилиндрови втулки за двигатели с вътрешно горене и резервни части за металургията. МТМ е доставчик на редица фирми в Западна Европа, с най-голям пазар в Германия. “Енерго-Про Енергийни услуги” е лицензиран консултант по енергийна ефективност за извършване на енергийни обследвания на промишлени системи и сгради.

Източник: 24 часа

Авиоремонтният завод "Авионамс" в град Пловдив ще ремонтира изтребители F-16, а в близко бъдеще ще започне производство на дронове и безпилотни самолети, съобщи министърът на икономиката Емил Караниколов. "Още когато одобрявахме проекта за закупуване на новите изтребители F-16 блок 70 от САЩ, беше заложено "Авионамс" да бъде дружеството, в което да се извършват всички ремонти. Пловдивският завод беше проверен от нашите американски партньори и одобрено звеното, което ще извършва ремонтите. Следващата седмица ще има разговори с участието на представители на "Авионамс" и "Локхийд Мартин", в които точно и конкретно ще поставим срокове", обясни Караниколов. Той добави, че споразумението с американската компания, която прави F-16, предвижда тя да съдейства и за производството на дронове и безпилотни самолети в пловдивския завод. В момента "Авионамс" ремонтира американски хеликоптери, които се използват от натовските сили в Афганистан. Още преди България да вземе решението да закупи изтребители F-16, от "Локхийд Мартин" съобщиха, че ще отворят база за поддръжка и ремонт на изтребители в България.

Източник: Марица

Монбат АД отчита спад на консолидираните приходи от продажби и на печалбата към края на май 2020 г. на фона на пандемията и въведените ограничения с цел спиране разпространението на коронавируса. Реализирани са консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 17,996 млн. лева, което е с 31,5% по-малко спрямо реализираните консолидирани нетни приходи от продажби през месец май 2019 г. За периода януари – май дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 111,105 млн. лева, което представлява намаление с 15,8% спрямо същия период на миналата година. Реализираният консолидиран резултат от продължаваща дейност (без бизнес сегмент лед осветление) преди облагане с данъци на дружествата от икономическата група на Монбат АД за месец май 2020 г. е печалба в размер на 1,465 млн. лева. Това е повече от два пъти над отчетеното по същото време на миналата година ниво.

Източник: investor.bg

Регулирана информация       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Радосвет Радев за икономическите мерки на държавата след коронавируса

Относно Проект на ЗИД на Кодекса на труда

Относно проект на ПМС за компенсиране на работодатели след извънредното положение


Предстоящи събития

02 юли: Конференция ”Корпоративна социална отговорност: устойчиво развитие за българския бизнес“

29 юни – 30 септември: Конкурс за есе: ''Ядрената енергетика, в симбиоза с електрическата мобилност''


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Сиско академията на БСК в условията на COVID-19

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в курсовете, които предлага Центърът за обучение по информационни и комуникационни технологии.

Обучение по мрежи в Сиско академията по новата версия на CCNA 7.0:
Във връзка със ситуацията с COVID-19Сиско академията на Българска стопанска камара предлага дистанционно обучение.
Безпроблемният преход от присъствено към онлайн обучение за курсистите в академията се дължи на няколко фактора:

  • Всички материали се намират в платформата на Сиско мрежова академия и са достъпни с потребителско име и парола от всяко устройство, свързано към Интернет.
  • Платформата WebEx на Cisco Systems, която предоставя възможности за видео и аудио връзка, споделяне на екран, бяла дъска, чат сесия и др.
  • Опитен екип от инструктори, които заедно с ИТ експертите на БСК „вдигнаха“ виртуално мрежовото оборудване, така че всички упражнения, които преди се правеха в залата, да бъдат възможни и по време на онлайн обученията.
  • Мотивирани курсисти, които с ентусиазма си превръщат учебния процес в приятно занимание в съботно-неделните дни.

Участниците в дистанционното обучение получават 10% отстъпка от цената за присъствения курс.

Старт на курсовете:
CCNA 2 – 05 септември 2020, съботно-неделен
CCNA 1 – 19 септември 2020, съботно-неделен
CCNA 3 – 17 октомври 2020, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com, s.dobreva@bia-bg.com, m.mollova@bia-bg.com, danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Стартира Платформата за справедлив преход, която ще съдейства на държавите членки да изготвят своите териториални планове за справедлив преход и да получат финансиране по Механизма за справедлив преход с бюджет от над 150 милиарда евро. Тази онлайн платформа ще осигурява техническа и консултантска подкрепа за публични и частни заинтересовани страни във въгледобивните и други въглеродно интензивни региони, както и лесен достъп до информация за възможностите за финансиране и източниците на техническа помощ. Платформата ще гарантира, че предложените 40 милиарда евро (по постоянни цени от 2018 г.) в рамките на Фонда за справедлив преход ще бъдат насочени към подходящи проекти и че никой регион няма да бъде пренебрегнат. Тя ще подпомага и достъпа до специалната схема в рамките на InvestEU и до Механизма за отпускане на заеми за публичния сектор, които заедно с Фонда за справедлив преход формират трите стълба на Механизма за справедлив преход.

Източник: Associated Press

Америка

Starbucks е поредната компания, която обяви, че ще спре рекламата на „всички социални медийни платформи“ и обещава да проведе дискусии с медийни партньори и организации за граждански права, за да спре разпространението на речта на омразата. Компанията ще продължи да публикува в социалните медии, но без да използва платени промоции, съобщиха от Starbucks в неделя. „Ние вярваме в обединяването на общности, както лично, така и онлайн, и се противопоставяме на речта на омразата“, казва компанията в изявление в неделя. „Вярваме, че трябва да се направи повече за създаването на приветливи и приобщаващи онлайн общности и вярваме, че както бизнес лидерите, така и политиците трябва да се обединят, за да повлияят на реалната промяна.“ Starbucks е поредният голям рекламодател, който взема подобно решение на фона на бойкот, започнал с Facebook, който вече обхвана и удря други платформи за социални медии. Coca Cola в петък също заяви, че ще спре рекламата на всички платформи за социални медии в световен мащаб, докато Unilever спира рекламата във Facebook, Instagram и Twitter в САЩ до 31 декември.

Източник: economic.bg

Азия

Китай, най-големият пазар на соларна енергия в света, планира да субсидира 434 фотоволтаични проекта с комбиниран капацитет от почти 26 гигавата през тази година. Акциите на производителите на слънчева техника поскъпнаха, след като стана ясно, че Националната енергийна администрация ще увеличи обхвата на подкрепата си за соларните проекти, отговарящи на условията за субсидиране. Капацитетът на предвидените 434 проекта надхвърля този на одобрените проекти от миналата година, които бяха за 23 гигавата. Увеличението е с 13%. Проектите, разположени в 15 региона, включват 25,6 гигавата наземни инсталации, като останалите представляват по-малки проекти в промишлени и търговски обекти, посочват от администрацията. Мащабът е "в рамките на очакванията", след като страната обяви по-рано тази година, че ще отпусне 1 млрд. юана (141 млн. долара) финансова подкрепа за големи соларна проекти, коментира Джонатан Люан, анализатор в BloombergNEF. Той очаква Китай да добави около 37 гигавата слънчева енергия през 2020 г., включително проекти, които са били одобрени без да бъдат въведени в експлоатация през изминалата година.

Източник: Bloomberg

 
Индекси на фондови борси
29.06.2020
Dow Jones Industrial
25 595.80 (580.25)
Nasdaq Composite
9 874.15 (116.93)
Стокови борси
29.06.2020
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)1.13
Heating oil ($US/gal.)1.1800
Natural gas ($US/mmbtu)1.7000
Unleaded gas ($US/gal.)1.1900
Gold ($US/Troy Oz.)1 783.70
Silver ($US/Troy Oz.)18.06
Platinum ($US/Troy Oz.)819.50
Hogs (cents/lb.)48.45
Live cattle (cents/lb.)96.48

       Опознай България

Павловден

В църковнохристиянския календар Павловден е отбелязван на 29 юни (Ден на св. апостоли Петър и Павел), но народът го приема като самостоятелен празник и го отбелязва на следващия ден (30 юни). Апостол Павел, чието име в превод означава “малък”, бил евреин от Вениаминовото коляно от малоазийския град Тарс. Получил добро образование и възпитание, но не показвал склонност към християнството, дори напротив – преследвал християните. Веднъж, пътувайки към Дамаск с пълномощия и поръчка от първосвещениците да гони християните, той видял силна светлина и чул глас: "Савле, Савле, защо Ме гониш?" Силно изплашен, ужасен от божественото сияние, той попитал: "Господи, какво искаш да направя?" Пристигнал в Дамаск и три дни не виждал. Но щом изпълнил заръките, дадени му от Бог, той прогледнал и започнал да разпространява сред хората Христовата вяра. Пътувал из много страни – Кипър, Македония, Испания. Загинал мъченически на 29 юни 67 г. заедно със свети апостол Петър. Смъртта му съпровождали множество чудеса. Според преданието, вече отрязаната глава на светеца продължавала да слави Господа, а там, където тя паднала, избликнали три извора (на мястото на днешния манастир “Три фонтана” край Рим).На този ден имен ден празнуват всички, носещи имената Павел, Павлина, Апостол.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 30.06.2020
Българска версия: 30020, Английска версия: 2883

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999