Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 21 декември 2017 г., брой 4617
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

Екипът на БИК Капиталов пазар ЕООД Ви пожелава спорна и успешна 2018 година!


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(21.12.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.21448
USD   1.65119
CHF   1.67136
EUR/USD   1.1845*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.12   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Болкан Актив Асистанс АД АД - София
Граммер АД - Трудовец
Дунав прес АД - Русе
Елиз АД - Варна
Елиз Комерс АД - Варна
Завод за шлифовъчни машини АД - Асеновград
Ризърв Кепитал АДСИЦ - София
Солинекс АД - Петърч
Товарни Превози - Инвест АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

През третото тримесечие на 2017 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 10,7% спрямо третото тримесечие на 2016 г., отчита Националният статистически институт (НСИ). Увеличението в индустрията е с 11,5%, в услугите - с 10,8%, а в строителството - със 7%. По икономически дейности през третото тримесечие най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в „Административни и спомагателни дейности“ - с 14,8%, „Други дейности“ - с 14,4%, и „Образование“ - с 13,7%. Най-нисък ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономическите сектори „Култура, спорт и развлечения“ - с 2,9%, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - с 6,3%, и „Строителство“ - със 7%. На годишна база през третото тримесечие на 2017 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 10,6%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 11,1%. По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 3,1% за „Култура, спорт и развлечения“ до 14,5% за „Други дейности“.

Източник: investor.bg

През третото тримесечие на 2017 г. производството на минерални горива за ДВГ в България нараства на годишна база с 12.3%, показва обзорният анализ на СФБ Капиталов пазар АД за развитието на сектора. За деветмесечието на 2017 г. ръстът е 15.4%. През третото тримесечие продължи да се увеличава вносът на минерални горива в България. В сравнение с второто тримесечие има увеличение с 13.7%, а на годишна база – незначително увеличение с 1.5%. През деветмесечието на годишна база прирастът е 11.1%. При износът се наблюдава значително намаление. В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. с 42.6%, а на годишна база – с 46.9%. През първите девет месеца на 2017 г. изнесените количества горива намаляват с 13.9% спрямо същия период на предходната година. Разчетите за третото тримесечие показват, че предоставените количества за продажби на вътрешния пазар са по-големи с 59.8% на годишна база, а за деветмесечието - с 39.3%. За допълнителна информация и поръчки: http://sfb.bia-bg.comКонцесии

Правителството предостави на „Бургаспътстрой“ АД концесия за 35 години за добив на строителни материали – пепелни туфи и туфити, от находище „Айтос“. Кариерата се намира в землището на Айтос. Очаква се постъпленията от концесионни плащания да надхвърлят 541 800 лева без ДДС, които ще се разпределят между държавния бюджет и бюджета на общината. Предвидените инвестиции за периода на концесията за обезпечаване на производствената дейност са в размер на 499 000 лв.

Източник: Дарик радио

Дружества
Производство на минерални води и безалкохолни напитки
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България АД - София   358 075  
  2   Девин ЕАД - Девин   85 003  
  3   Бутилираща компания-Горна Баня ООД - София   43 923  
  4   Нова Трейд ЕООД - Съединение - Пд   41 838  
  5   Куадрант Бевъриджис АД - Лозен - СГ   28 287  
  6   А и Д Комерсиал ЕООД - Перущица   10 050  
  7   Булминвекс ГБ ЕООД - София   6 855  
  8   Аспазия - 92 ООД - София   6 471  
  9   Атлантик дивайн ЕАД - Девин   5 873  
  10   Бутилираща компания Хисар ТПК - София   5 432  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 20.12.2017
  Обща стойност (BGN): 2 330 486.99  
Брой търгувани компании: 53
Premium 282 176.35
Standard 1 203 809.17
АДСИЦ 56 661.75
Структурирани 10 911.30
Облигации 743 506.90
Права 33 421.52
Най-голяма промяна в цените
Каучук АД - София -9.26 %
Фонд имоти АДСИЦ - София 7.69 %
BaSE - Акции: 1 614.30

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Правителството ще предостави 2,8 млн. лв. по договори за насърчаване на пет сертифицирани инвестиционни проекта. Средствата се отпускат по одобрен проект на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ). Проектите са на дружествата „Юнифай Сървис Център“ ЕООД, „ОСРАМ“ ЕООД, „Дюра-Тайлс БГ“ АД„Куестърс България“ ЕООД и „Скейл Фокус“ АД. В договора, който ще бъде подписан с всеки инвеститор поотделно, е предвидено българската държава да предостави безвъзмездна финансова помощ за частично възстановяване на направените от инвеститора за негова сметка задължителни осигурителни и здравни вноски за работниците и служителите, заели новите работни места по проекта, за максимален период до 6 месеца (за един от проектите, осъществяван в община с висока безработица – до 12 месеца) от разкриването на работното място. Проектите са за разширяване на дейността на съществуващи предприятия и за създаване на нови предприятия, основно в района на столицата, както и в градовете Пловдив и Нови Пазар.

Източник: Банкеръ

Над 9,9 млн. тона товари ще бъдат обработени в „Пристанище Варна“ ЕАД до края на 2017 година. Дружеството, опериращо най-големите пристанищни терминали в страната, за поредна година отчита увеличение на товарооборота. С над 350 хил. тона повече са обработените товари, спрямо миналата година. Основен ръст има при обработката на насипни нерудни товари, които са над 1,2 млн. тона, химическите наливни продукти, които са 825 000 тона и обработените контейнери, които през тази година са около 150 000 TEU. Поради състоянието на пазара на земеделската продукция, пристанището отчита минимален спад при зърнени товари, като през годината са обработени над 2,6 млн. тона. 12 млн. лева ще бъде печалбата на „Пристанище Варна“ ЕАД за годината, при достигнат размер на приходите от около 72 млн. лева. Дружеството запазва постигнатите високи финансови резултати от предходната година, следвайки стриктна финансова политика при постоянни инвестиции за техническо обновяване и подобряване на инфраструктурата на терминалите. През 2017 г. „Пристанище Варна“ ЕАД придоби нови колесни товарачи, вилкови повдигачи, терминални влекачи и специализирани терминални почистващи машини на стойност над 4 млн. лева.

Източник: Блиц

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи санкция на "Мобилтел" от 87.2 хил. лв., или 0.1 % от нетните приходи от продажби на дружеството за 2016 г. като правоприемник на "Близу медиа енд броудбенд", която мобилният оператор придоби преди две години. Причината е предлаганата от "Близу" в края на 2012 г. пакетна услуга заедно с бонус пакет, който според производството се рекламира и предлага със спортни програми на промоционални цени за срока на договора. Комисията установява, че по-малко от 6 месеца след предлагане на промоционалната услуга повечето спортни канали в бонус пакета са спрени, а потребителите не са информирани за това.

Източник: Капитал

Българският енергиен холдинг ще разговаря с Европейската комисия за евентуална промяна в ангажиментите на държавните енергийни дружества да предоставят енергия за търговия на платформата „ден напред“ на Българската независима енергийна борса. Искането е продиктувано от извършените промени в Закона за енергетиката, според които от 1 януари 2018 г. цялото количество електроенергия извън регулирания пазар ще се търгува на борсата. Ангажиментите на АЕЦ „Козлодуй“ТЕЦ „Марица изток“ 2 и Националната електрическа компания да предлагат определено количество енергия за търговия на борсата възникнаха като резултат от наказателна процедура срещу Българския енергиен холдинг за монопол в електроенергийния сектор. По този начин България избегна плащането на милиони левове глоба. Според договореното с ЕК компаниите са задължени да предлагат тези количества на платформата „ден напред“. По данни на участници в пазара, недостигът на пикова енергия е причина за повишаване на цените, докато в същото време от НЕК съобщават, че от предлаганите от тях количества ежедневно остават непродадени между 50 и 300 мегавата.

Източник: Монитор

В Индустриалния парк на Шумен с първите 100 работници вече работи новият завод за изолационни материали за електротехническата промишленост на турската фирма Enpay. Екипът от работници и служители ще достигне 250. Това ще се случи след като бъдат доставени всички машини за оборудването и най-вероятно тогава ще бъде откриването, каза кметът на Шумен Любомир Христов. В момента част от персонала се кара всеки ден с автобус от Силистра. Още миналата година при закупуване на терените в Индустриалния парк на Шумен от няколко инвеститори се заговори, че работната ръка в региона няма да стигне. През април 2018 г. се очаква да заработи и производство за битови кабели. Заводът се изгражда близо до фирма „Алкомет“. През лятото на идната година в Индустриалния парк на Шумен ще заработи и фабрика за алуминиева и ПВЦ-дограма с шуменски инвеститор.

Източник: Труд       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Позицията на социалните партньори относно спекулативния ръст в цената на електроенергията


Предстоящи събития

16-17 януари 2018 г.: Двудневен семинар на тема „Актуални възможности за европейско финансиране на бизнеса“

24 януари: Vision2020 Network: A gateway to Horizon 2020 ICT 2018 – 2020

30 януари: Практическо прилагане на ISO 50001 - системи за управление на енергията


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара предлагат следните курсове:Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNА 1 - 27 януари 2018, съботно-неделен
CCNA 1 - 29 януари 2018, вечерен
CCNA 3 - 10 февруари 2018, съботно-неделен
CCNP Switch - 3 февруари, съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office:
MS Excel базово ниво - 18, 19, 20 декември 2017, следобеден

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Нови антидъмпингови правила влизат в сила в ЕС. Те целят да защитят производителите в блока на 28-те от евтин внос от страни като Китай. Китай е най-големият доставчик на стоки в ЕС, но блокът смята, че някои от изнасяните от азиатската страна стоки незаконно подбиват европейските цени. За да се справи с този проблем, Брюксел наложи антидъмпингови мита на различни китайски продукти, включително в стоманодобивния сектор. Преди година обаче изтече срокът на действие на правилата на Световната търговска организация, свързани с Китай, и на държавите членки на ЕС се наложи да измислят нов метод за изчисляване на "справедливи" вносни цени. Отсега нататък, ако Европейската комисия установи "значително изкривяване на пазара" между цената, на която се продава вносен продукт и цената му за производство, тя може да определи каква вносна цена би била справедлива, като сравни с други страни с подобно ниво на развитие на държавата износител. Това ще служи за основа да се установи дали с продукта се прави дъмпинг на европейския пазар. Новите европейски правила целят да не позволят на никоя държава изкуствено, чрез намеса на правителството си, да занижава цените на стоките, които изнася за ЕС.

Америка

United Parcel Service Inc обяви, че ще купи 125 броя от електрическите камиони на американския концерн Tesla Inc. Това е най-голямата известна поръчка за камионите досега, тъй като компанията за доставка разширява своята флотилия на превозни средства с алтернативно гориво. Tesla се опитва да убеди транспортната индустрия, че може да създаде достъпен електрически камион, който да се конкурира с относително евтините дизелови модели. Ранните поръчки отразяват несигурността около това как ще се развие пазарът за масови електрически превозни средства. Поръчката на UPS следва стъпките на над 10 компании, като Wal-Mart Stores, J.B. Hunt Transport Services, Sysco и PepsiCo. Именно производителят на безалкохолните напитки направи предишната най-голяма поръчка – на 100 от новите камиони Tesla Semi. До момента са поръчани 267 от камионите на Tesla. Tesla представи камионите си през миналия месец и очаква те да струват до 200 хил. долара, докато нов тежкотоварен камион с дизелов двигател може да бъде купен за 120 хил. долара.

Източник: Reuters

Азия

Китай се готви да стартира търговия на фюърси върху петрол, деноминирани в юани, което ще разтърси глобалния пазар на черно злато от 96 млн. барела на ден, търгувани в момента основно в Лондон и Ню Йорк. Все още не е обявена официална дата за стартиране на новия договор, но търговци и анализатори в Китай казват, че очакват търговията в юани да започне в края на тази година или в началото на 2018 г. на Шанхайската фондова борса. Властите в Китай - най-големият вносител на суров петрол в света, се надяват, че така ще предоставят цена за петрола в Азия, която съответства на ненаситните търсения на региона. Фючърсният договор, деноминиран в юани, също така би могъл да оспори ролята на щатския долар, който в момента е господстваща валута при ценообразуването на стоките, като дава възможност на износителите да продават петрола в друга валута.

Източник: Market Watch

 
Индекси на фондови борси
20.12.2017
Dow Jones Industrial
24 726.65 (-28.10)
Nasdaq Composite
6 960.96 (-2.89)
Стокови борси
20.12.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)58.03
Heating oil ($US/gal.)1.9400
Natural gas ($US/mmbtu)2.6300
Unleaded gas ($US/gal.)1.7300
Gold ($US/Troy Oz.)1 269.00
Silver ($US/Troy Oz.)16.24
Platinum ($US/Troy Oz.)918.30
Hogs (cents/lb.)68.38
Live cattle (cents/lb.)118.95

       Опознай България

Бъдни вечер и Коледа

Бъдни вечер е вечерта срещу Коледа, когато цялото семейство се събира на тържествена вечеря, на която задължително се сервират нечетен брой постни ястия - колкото повече са те, толкова по-богата ще е годината. След края на вечерята, не се вдига масата, защото се вярва, че умрелите идват да вечерят и да се погрижат за благополучието на живите. Вечерта на този ден започва празненството, свързано с Рождество Христово – един от най-светлите християнски празници. Вярва се, че на Коледа небето се отваря и всичко в един миг светва; това обаче могат да видят само праведниците. На Коледа човек може да си пожелае каквото поиска, желанията се сбъдват. През XX век българите прибавят към коледната обредност още един елемент, привнесен от Западна Европа - сияещата елха, която се свързва с редица древни митологии и постепенно се превръща в техен образ-символ. Христос идва на земята, за да освети хората и тяхното царство. С идването си той донася частица от светостта на небесния мир - красивото, отрупано с плод Райско дърво. Затова елхата се отрупва с богата украса, символизираща Христовата същност - светлината, знанието, чистотата, истината.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 21.12.2017
Българска версия: 29889, Английска версия: 3005

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999