Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 30 октомври 2017 г., брой 4579
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(30.10.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.20666
USD   1.68533
CHF   1.68142
EUR/USD   1.1605*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.10   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Авеста трейд АД - София
Балканкар Г. Михайлов АД - Кнежа
Борком 63 АД - София
Вели Лак АД - София
Динамокар АД - София
Елметинженеринг АД - София
Индустриален център Искър АД - София
Кариери Хеброс АД - Пловдив
КТЗ АД - Ведраре
Лавена АД - Шумен
Олива АД - Кнежа
Пазари Габрово АД - Габрово
Пиргос плод АД - Бургас
Пр 97 АД - София
Пътинженеринг АД - Русе
Сердика България АД - София
Химатех АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Брутният външен дълг на България (частен и държавен) към 31 август 2017 г. е 33,148 млрд. евро, като намалява с 2,1% (720,7 млн. евро) на годишна база. В края на август той е равен на 66,1% от БВП, отчете Българска народна банка (БНБ). Сумата от дълговете на всички местни лица към кредитори извън страната към 31 август е по-малка с 2,6% (897,5 млн. евро) в сравнение с края на миналата година, когато възлизаха на 34,046 млрд. евро (70,7% от БВП). Дългосрочният дълг намалява с 3,8% (1,014 млрд. евро) на годишна база. Краткосрочните задължения в края на август са 7,428 млрд. евро и нарастват с 4,1% (294,2 млн. евро) в сравнение с година по-рано. Брутният външен дълг на сектор "Държавно управление" в края на август е 6,023 млрд. евро и за една година се понижава със 7,4% (478,9 млн. евро). Външните задължения на сектор "Банки" са 4,253 млрд. евро (8,5% от БВП) и за една година нарастват с 14% (522,3 млн. евро). Външните задължения на бизнеса и домакинствата са 10,717 млрд. евро (21,4% от БВП) и намаляват с 2,7% (297,6 млн. евро) спрямо август 2016 г. В края на август вътрешнофирменото кредитиране достига 12,154 млрд. евро, като намалява с 3,7% (466,5 млн. евро) в сравнение с година по-рано.

Източник: investor.bg

457 млн. лв. ще си поделят 39 градове и проекти за туризъм в цялата страна. Парите са част от програма “Региони в растеж”, но се управляват от Фонда на фондовете, който контролира всички пари за финансови инструменти. Средствата са предназначени за градско развитие и енергийна ефективност и за туристически проекти навсякъде. Кредитите ще бъдат с облекчени лихвени условия, с гратисен период и погасяване до 20 г. Фондът на фондовете обяви и процедура за избора на банки посредници за отпускане на финансирането. Бюджетът е 353,3 млн. лв., а като се добави и участието, което трябва да осигурят посредниците, сумата става общо 457 млн. лв. Финансиране може да се иска за проекти за подобряване на градската среда, за транспорт, спортна и културна инфраструктура и други. Ще могат да се финансират и проекти за саниране и такива, свързани с развитието на туризма и културното наследство в страната.

Източник: 24 часаДружества
Отглеждане на домашни птици
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Милениум 2000 ООД - Стара Загора   57 143  
  2   Градус - 98 АД - Стара Загора   33 656  
  3   Жюлив ООД - Стара Загора   29 369  
  4   Камчия ЕАД - Шумен   29 313  
  5   Яйца и птици - Зора АД - Дончево   19 068  
  6   Про Агро 2000 ООД - София   13 983  
  7   Андип-92-Андрей Павлов-Андреана Павлова ЕТ - Пловдив   12 601  
  8   Авис ЕООД - Завет   12 466  
  9   Ангелов - Иван Ангелов ЕТ - Пещера   11 324  
  10   Хайпро България ООД - София   9 894  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 27.10.2017
  Обща стойност (BGN): 1 378 753.63  
Брой търгувани компании: 42
Premium 402 677.98
Standard 785 442.85
АДСИЦ 88 435.22
Структурирани 82 489.64
Облигации 2 052.75
Права 17 655.18
Най-голяма промяна в цените
Билборд АД - София 7.54 %
Лавена АД - Шумен -5.99 %
BaSE - Акции: 4 132.01
BaSE - АДСИЦ: 15 200.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Българо-американска кредитна банка (БАКБ) приключва деветмесечието на 2017 г. с реализиран положителен финансов резултат в размер на 6,2 млн. лв. след данъчно облагане, което е с 15,2% повече спрямо година по-рано. Постигнатото е показателно за подобряването на резултатите от дейността, като се има предвид, че през деветмесечието на 2016 г. групата отчете значителен извънреден приход вследствие на продажбата на притежаваното участие във Visa Europe. Съпоставката на приходите от основна дейност (приходи от лихви) за двата периода показва увеличение с 542 хил. лв. до 28,8 млн. лв. Основен дял във формираните приходи от лихви заемат тези от кредитна дейност – 96,2%. Доходността от междубанковите депозити продължава да е ниска, като отчетените приходи са 209,9 хил. лв. при 199 хил. лв. за същия период на 2016 г.Към 30 септември нетният лихвен доход е в размер на 21,061 млн. лв., или с 1,564 млн., лв. повече спрямо година по-рано. При нетните доходи от такси и комисиони се отчита минимално увеличение спрямо миналата година до 3,963 млн. лв., или около 15% от оперативните приходи на групата.

Източник: investor.bg

Баумит България получи сертификат "Инвеститор "Клас А". Сертификатът е във връзка с инвестиционното намерение на Баумит България да изгради втори завод за сухи строителни смеси в гр. Ямбол, който е аналогичен на първия в гр. Елин Пелин. Благодарение на този сертификат се очаква да се ускорят административните процедури по реализацията на проекта, да се предостави индивидуално административно обслужване и финансова подкрепа на инвестицията от страна на държавата, като се подпомогне изграждането на публичната инфраструктура до терена на завода. Инвестицията на Баумит България е в размер на 15,760 млн. лв. Капацитетът на бъдещия завод за сухи смеси ще бъде 150 000 тона, като новото производствено предприятие ще създаде 22 работни места. До момента Баумит България осигурява работа на 100 лица.

Източник: econ.bg

Срокът от шест месеца за подаване на заявления за дерогация от операторите на големи горивни инсталации в България е недостатъчен и те предлагат той да бъде удължен до една година, съобщи министърът на енергетиката Теменужка Петкова. На 28 април Европейската комисия прие Заключения за най-добри налични техники за ГГИ, съгласно директива на ЕС относно емисиите от промишлеността. Референтният документ влезе в изпълнение от 17 август датата на обнародването му в Официалния вестник на Европейския съюз за новите производствени мощности, а след четири години за работещите инсталации. Приетият документ въвежда нови, по-строги стойности на емисионни нива за серен диоксид, азотни оксиди, живак и др., които се отделят от инсталациите, изгарящи въглища. Освен предприятията, разположени в Източномаришкия комплекс, на територията на страната ще бъдат засегнати и други работещи енергийни предприятия, в т.ч. заводски централи и топлофикационни дружества с инсталирани пречиствателни съоръжения, които освен производството на електроенергия, снабдяват с топлинна енергия. Удължаването на срока с шест месеца - до 16.08.2018 г. вкл., е необходима предпоставка за изготвянето на по-пълна и прецизна документация от страна на операторите на ГГИ. Централите, които могат да кандидатстват за получаване на дерогация са девет - ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД, ТЕЦ "Ей и Ес-ЗС Марица Изток I" ЕООД, ТЕЦ "КонтурГлобал Марица изток 3" АД, ТЕЦ "Брикел" ЕАД, ТЕЦ "Марица 3" АД, ТЕЦ "Бобов дол" ЕАД, "Топлофикация Перник" ЕАД"Топлофикация Сливен" ЕАД и "Топлофикация Русе" ЕАД. Дружествата от Източно-Маришкия басейн са подали искане до МОСВ за увеличаване на срока за предоставяне на искане за дерогация от 6 на 12 месеца.

Източник: Банкеръ

Заради рекордното увеличение на пътниците с 22% Летище София ЕАД зае първо място за най-бързо нарастващ трафик в класация на престижното онлайн издание за авионовини anna.aero. 9,2 млн. души са летели от и до България през 2016  година, което е ръст от 23%, обяви и Асоциацията на българските авиокомпании. С толкова са нараснали пътниците през летищата София, Варна и Бургас. На столичната аерогара оперират 29 авиокомпании, които изпълняват полети до 27 държави от Европа и Близкия изток. Свитите разходи на лоукост компаниите, стремежът да запълнят местата, заради което продават повече билети, произведоха неприятности. Моделът на нискотарифните се прехвърли и при традиционните авиокомпании, заради конкуренцията в цените. От асоциацията на българските авиокомпании прогнозираха, че за 2017 година се очаква ръст за родните авиопревозвачи от 10 на сто.

Източник: 24 часа

Българският спортен тотализатор обяви обществена поръчка за пълно рекламно обслужване с прогнозна стойност 10.8 млн. лв. без ДДС. Тя включва дейности по създаване на творческа платформа за изграждане и реализация на идейно-художествени концепции, реклама и маркетинг, публично, корпоративно и медийно обслужване, организиране, реализиране и модернизиране облика на телевизионно предаване, производство и предпечатна подготовка, закупуване и разпространение на рекламни форми в съответните канали. Договорът ще бъде за 36 месеца, разделени на три непрекъсваеми 12-месечни периода. Техническото предложение има тежест от 70% в крайната оценка на кандидатите, а цената - 30%. Участниците в процедурата трябва да са реализирали минимален общ оборот, включително в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, за последните три приключили финансови години не по-малко от 3 млн. лв., от които 2 млн. лв. в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.

Източник: Капитал

Регулирана информация

На 27.10.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.09.2017 г. на Брестиом АД - София

На 27.10.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.09.2017 г. на Юнион Хидро ООД - София

На 27.07.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.09.2017 г. на Благоевградска Бистрица ООД - София

На 27.10.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран междинен отчет към 30.09.2017 год. с приложения на Випом АД-Видин /4VI/       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

30 октомври: Среща с министър Лиляна Павлова във връзка с Българското председателство през 2018 г.

14 ноември: Специализирано обучение: "Инструмент за финансиране на МСП: Работна програма 2018 - 2020, Фаза 1 и Фаза 2"


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNP Route - 21 октомври, съботно-неделен
CCNA 1 - 07 октомври, съботно-неделен
CCNA 3 - 30 септември, съботно-неделен
CCNA 1 - 16 октомври, вечерен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Парламентът в Каталуния обяви независимост от Испания. Предложението, внесено от партиите "Заедно "За" и "Кандидатура за народно единство" (CUP), бе подкрепено с гласовете на 70 депутати. Десет се обявиха "против", двама бяха въздържали се. Преди това каталунските законодатели взеха друго решение - за започване на "учредителен процес" за отделяне на областта от Испания. Тази резолюция предвижда изработване на конституция и започване на преговори "на равна нога" с правителството в Мадрид за сътрудничество. Опозицонните партии в каталунския парламент напуснаха пленарната зала преди гласуването на предложението за обявяване на независимост, съобщиха по-рано медиите. Според наблюдатели Конституционният съд на Испания най-вероятно ще обяви вота за невалиден.

Източник: BBC

Америка

Икономиката на САЩ запази изненадващо добро темпо на растеж през третото тримесечие, тъй като нарастването на инвестиционните запаси и по-малкият търговски дефицит компенсираха известното забавяне на потребителските разходи и намаляването на строителството в резултат на ураганите "Харви" и "Ирма", които засегнаха сериозно щатите Тексас и Флорида в края на лятото и началото на есента. Брутният вътрешен продукт, който е най-общото мерило за производството на стоки и услуги, се повиши през периода юли - септември с 3,0% на годишна база, следвайки добрият растеж от 3,1% през второто тримесечие. Предварителните данни на Департамента за търговия са по-добри от очакванията на финансовите пазари за забавяне на икономическа експанзия през третото тримесечие до 2,5 на сто. Трябва да се има предвид, че за последно икономиката на САЩ успя да отбележи растеж с и над 3 на сто за две поредни тримесечия към средата на 2014-а година.

Източник: New York Times

Азия

Китайската индустрия продължава да чупи рекорди, регистрирайки огромни печалби, най-високите от почти 6 години. Правителствените мерки срещу замърсяването на въздуха породиха опасения от недостиг на зимни доставки и рязко повишиха цените на готовите стоки като стомана и мед. Промишлените компании в страната са спечелили общо 662.18 милиарда юана (99.55 млрд. долара) през септември, което е с 27.7% повече от изкараното през същия месец на 2016 г., съобщава националната статистика. Растежът е повече от впечатляващ и надминава 24-те процента ръст на печалбите, отчетени през август. Това е най-резкият месечен ръст от декември 2011 г., когато печалбите скочиха с 31.5%. Повишението през септември се дължи на по-силния ръст на производството и продажбите, както и на по-високите цени на произведените стоки, а също и на нарастването на печалбите в сектори като електричество, алкохол и електроника. Индустриалните печалби в Китай са се увеличили с 22.8% до 5.58 трлн. юана през първите 9 месеца на 2017 г. спрямо същия период на миналата година, изпреварвайки отчетените 21.6% през периода януари-август.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
27.10.2017
Dow Jones Industrial
23 434.19 (33.33)
Nasdaq Composite
6 701.26 (144.49)
Стокови борси
27.10.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)53.91
Heating oil ($US/gal.)1.8700
Natural gas ($US/mmbtu)2.8600
Unleaded gas ($US/gal.)1.7200
Gold ($US/Troy Oz.)1 272.10
Silver ($US/Troy Oz.)16.76
Platinum ($US/Troy Oz.)918.50
Hogs (cents/lb.)64.45
Live cattle (cents/lb.)120.82

       Опознай България

Стефан Урош II Милутин

На 30 октомври в България се отбелязва паметта на Светия Крал Стефан Урош II Милутин. Св. Стефан е бил син на сръбския крал Урош I (1243-1276) и царица Елена. Той се възцарил през 1282 г. и царувал 39 години. Той е пряк потомък на византийските императори Алексий I Комнин и Исак II Ангел, както и на българския цар Иван Владислав. При крал Милутин Сърбия сравнително бързо (в 1282-1283 г.) се разширила значително на юг в Македония и Албания. Разширила се също и Сръбската архиепископия - имало вече около 16 епархии. По време на царуването си построил повече от 40 църкви както в Сърбия, така и в Иерусалим, Цариград и Солун. Крал Стефан Урош II Милутин починал на 30 октомври 1321 г. и Църквата скоро го канонизирала за светец. През 1460 г. нетленното му тяло било пренесено в София и положено в старинния храм „Св. Пантелеймон” (на неговото място днес е Богословският факултет), където се съхранявало до 1842 година. За да опазят светите мощи от поругаване при навлизането в София на войските на видинския паша Пазвантоглу, храмовото духовенство ги пренесло в Люлинския манастир „Св. Кирил и Методий” (над кв. "Горна баня"). През 1863 г. ковчегът с мощите е пренесен от там и положен в храм „Св. Неделя”, поради което дълго време храмът бил наричан от софиянци „Св. Крал”. Денят на сръбския крал светец се чества като втори храмов празник в митрополитската катедрала „Св. Неделя“.(Източник: www.bg-patriarshia.bg)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 30.10.2017
Българска версия: 29906, Английска версия: 3008

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999