Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 02 февруари 2017 г., брой 4395
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(02.02.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.28972
USD   1.81263
CHF   1.83130
EUR/USD   1.0790*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.02   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Ловико България АД - Сухиндол
Парк АДСИЦ - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

България губи конкурентоспособност най-вече заради зле работещи институции, показва Глобалният индекс за конкурентоспособност на Световния икономически форум за 2016 - 2017 г. В общото класиране, което включва 137 държави, България е 50-а, но специално в категорията "институции" е на 97-о място - далеч по-зле от Гана, Кабо Верде, Бенин, Иран, Ямайка и т.н. Особен принос за печалния рейтинг на страната ни имат слабата съдебна система и силната организирана престъпност. "България получава много ниски оценки в подкатегориите "пилеене на държавни средства", "лобиране и намеса в решенията на чиновници и служби" и "обществено доверие в политиците". Първите две подкатегории имат осезаеми икономически ефекти и насочват вниманието към клиентелизма и икономически популизъм у нас", коментират от ИПИ. Корупцията във всичките й форми - подкупи, използване на връзки, предрешаване на обществени поръчки, е основна пречка за правене на бизнес в нашата страна. В най-новото изследване на "Прозрачност без граници" Corruption Perceptions Index България отново е най-корумпираната в ЕС.

Източник: Сега

Югозападният регион на България е произвел близо половината от стоките и услугите в страната през 2015 г. (47.9%), а за това е отговорна главно столицата, която е с дял 39.4% от БВП, съобщи НСИ за БВП (пазарни цени) по региони. Най-големият ръст на годишна база е в Южен централен регион – 10.4%. Тук основна роля има област Пловдив. Страната продължава да се развива на две скорости - докато в Южна България темповете на растеж се ускоряват на годишна база, в Северна се забавят.Южен централен регион е на първо място по растеж на БВП за 2015 г. спрямо предходната година. Най-голям принос към ръста от почти 10% има област Пловдив. През последните години икономическата зона край града привлече над милиард инвестиции, а на територията й работят над 100 завода. Фактор е и по-ниската база през 2014 г. В другия край на скалата са областите в Северозападен и Северен централен регион, където увеличението е едва 1%.

Източник: КапиталРегулирана информация

На 1.02.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление за финансовото състояние на Многопрофилна болница за активно лечение - Чирпан ЕООД - Чирпан за четвърто тримесечие на 2016 г.

На 1.02.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет към 31.12.2016 г. на Агролеспроект ЕООД - София

На 1.02.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет към 31.12.2016 г. на Система за агропазарна информация ЕООД - София

Дружества
Производство на вълнообразен картон и опаковки от хартия и картон
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Дълготрайни
активи
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Ди Ес Смит България АД - Пазарджик   69 436  
  2   Дунапак Родина АД - Пловдив   30 738  
  3   Унипак АД - Павликени   21 206  
  4   Форт ООД - Пловдив   11 144  
  5   Темподем ЕООД - Труд   8 853  
  6   Витавел АД - Луковит   8 734  
  7   Графобал България АД - Своге   8 690  
  8   Фабрика за хартиени опаковки Клондайк ООД - Труд   5 320  
  9   Велпа 91 АД - Стражица   5 248  
  10   Балканпак ООД - Казанлък   4 620  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 01.02.2017
  Обща стойност (BGN): 440 915.88  
Брой търгувани компании: 40
Premium 210 998.88
Standard 153 808.27
АДСИЦ 16 638.44
Структурирани 59 470.29
Най-голяма промяна в цените
Актив Пропъртис АДСИЦ - Пловдив -12.41 %
Алкомет АД - Шумен 5.14 %
BaSE - Акции: 4 301.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Банковата система в България приключва 2016 г. с рекордната за последните 8 години печалба от 1.262 млрд. лева, съобщи Българската народна банка за състоянието на банковата система към 31.12.2016 година. Подобни резултати трезорите не са отчитали от края на 2008 г., когато годишните им печалби надхвърлиха 1.387 млрд. лева. Спрямо 2015-та търговските банки са спечелили 364 млн. лв. повече, сочат данните на БНБ. Резултатите включват всички 27 търговски банки в страната. В топ 5 по размер на банковите активи попадат "УниКредит Булбанк", "Банка ДСК", Първа инвестиционна банкаОбединена българска банка и "Юробанк България". Групирането не съдържа в себе си елементи на рейтинг и не бива да се интерпретира като оценка на финансовото им състояние, подчертават от БНБ. Спрямо края на септември 2016 г. активите на банковата система нарастват с 2.5% - до 92.1 млрд. лева. В края на 2015-та те възлизаха на 87.5 млрд. лева. За последните три месеца на годината Централната банка отчита и увеличение на паричните наличности с 233 млн. лв. до 18.162 млрд. лева. Така те формират 19.7% от активите на банките. За сравнение година по-рано този процент бе 20.86.

Източник: Банкеръ

В 51 общини отделянето на вредни емисии във въздуха е намаляло през 2016 година. По данни на "Овергаз Мрежи" в тези населени места емисиите на азотни оксиди, прахови частици, въглероден оксид и летливите органични съединения са с 22 700 тона по-малко в резултат на замяната на твърдите горива и нафтата с природен газ. Данните са от лицензионните територии на "Овергаз Мрежи", сред които Русе, Велико Търново, Бургас, Варна, Монтана, Кюстендил, Асеновград, Ямбол, Стара Загора, София, Банкя, Божурище и други. Преминаването към синьо гориво в битовия, промишления и обществено-административния сектор води до осезаемо подобряване на качеството на въздуха в градовете. При употребата на екологичния енергоизточник не се отделят вредни вещества, които да оказват отрицателно въздействие върху човешкото здраве. Много от домакинствата у нас продължават да използват твърди горива през зимата. Около 20% от населението се отоплява на въглища, а около 35% използват дърва по данни на Министерството на околната среда и водите. Това са двата енергоизточника, чиято употреба води до осезаемо замърсяване на въздуха и е причината за 60% от емисиите на прахови частици в населените места. Програмите за енергийна ефективност стимулират замяната на твърдите горива и нафтата с природен газ като един от доказаните методи за редуциране на отделените в атмосферата вредни емисии. По програмата DESIREE Gas, например се отпускат безвъзмездно средства, които покриват част от инвестицията за газификация на жилището.

Източник: Сега

Трейс Груп отчете над 40% спад на приходите от дейността до 160,4 млн. лв. в края на 2016 година. Приходите от услуги по строително-монтажни работи бележат спад с 43,68% до 135, 9 млн. лв. В същото време печалбата на дружеството намалява близо четири пъти, като към 31 декември възлиза на 4,9 млн. лв. в сравнение с 18,9 млн. лв. в края на 2015 г. Разходите по икономически елементи са на стойност 148, 7 млн. лв. и запазват същия темп на намаление като приходите 39,7%, спрямо 246,5 млн. лв. през предходната година. От компанията отчитат, че приходите от услуги не са успели да достигнат очакваните прогнози, поради неизпълнение на строителни програми в държавата. Aкциите на Трейс поевтиняват с 11,2% от началото на годината, а за последните 12 месеца спадът в цената е със 17,3%. Пазарната капитализация възлиза на 113,038 млн. лв.

Източник: investor.bg

Близо три пъти е нараснала печалбата на производителя на алуминиеви продукти "Алкомет" през 2016 година. Въпреки лекото понижение на продажбите свиването на разходите е било значително по-голямо, което е и причината за подобрения краен резултат. Компанията е продължила преориентацията си към приоритетно производство на продукти с по-висока добавена стойност, а делът й на пазара на домакинско фолио в Европа е достигнал една четвърт. През следващите години продажбите се очаква да продължат да растат, след като през миналата година предприятието започна нова инвестиция за увеличаване на капацитета си в Шумен. Проектът трябва да приключи през 2018 г. Нетните приходи от продажби на компанията са намалели с 4.2%, но оперативните разходи са се свили с 10.3%, като спадът е главно при разходите за материали. Основната причина за това са по-ниските цени на алуминия през първите три тримесечия, както и повишената ефективност на производството. Компанията печели от надбавка за преработка, така че ценовите промени на Лондонската метална борса имат минимален ефект върху резултатите й. Затова и печалбата нараства значително. Производството в завода, който разполага с валцов и пресов цех и леярна, като цяло е останало стабилно, а мощностите са били натоварени пълноценно. Лекият спад при пресовите изделия (4%) е компенсиран със същия ръст при валцовите продукти, като продадената продукция е била общо 65.5 хил. тона.

Източник: Капитал

Универсалните пенсионни фондове постигнаха 4.1% доходност през 2016 г. Средната номинална доходност на универсалните фондове само през 2016 г. е 4.1%, сочат данните на Комисията за финансов надзор (КФН). Най-много са нараснали спестяванията на клиентите на УФП "Съгласие" - с 6.6%, следвани от "ЦКБ-Сила" - 4.5% и Ен Ен УПФ (бивш ING) - 4.31%. При професионалните фондове (за работещите тежък труд) средната доходност е 4.48%. Единствено клиентите на "Бъдеще" са намалили спестяванията си. Фондът е реализирал през 2016 г. отрицателна доходност от минус 0.33%. С най-добър резултат са "Съгласие" (6.37%), Ен Ен (4.83%) и (4.54%). Доброволните фондове нямат горна и долна граница на доходността и според данните на КФН през миналата година са се представили по-добре от задължителните със средна доходност от 5.23%. Две дружества са успели да постигнат номинална доходност от над 8 на сто - "Съгласие" (8.71%) и "Топлина" (8.66%). Най-нисък е процентът на нарастване на вложенията в "Бъдеще" - 0.51%.КФН следи доходността и на двугодишни периоди.

Източник: Дневник       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

Втора международна LEAN конференция - 21 февруари 2017 г.

Бизнес форум „Пътна карта на бизнеса 2017“

Industry Matchmaking 2017 - 6 април 2017 г., Интер Експо Център


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.


Обучение по мрежи в Сиско академията:
CCNA TSHOOT - м. февруари, съботно-неделен
CCNA 3 - 04 февруари 2017, съботно-неделен
CCNA 2 - 06 февруари 2017, вечерен
CCNA 1 - м. февруари 2017, съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!

ЦКО към БСК в партньорство с учебния център към Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт” имат удоволствието да Ви представят обучение за „Управление на проекти” / Kурс за подготовка на изпита за Специалист по управление на проекти и Помощник-специалист по управление на проекти 01-05 март 2017 г., 5-дневен, 35 часа

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Компаниите в британската промишленост увеличават разходите с рекорден темп в началото на годината, отразявайки поевтиняването на паунда и поскъпналия петрол, съобщава Bloomberg. В своето месечно проучване частната компания Markit посочва, че позитивното влияние на слабата лира за износителите постепенно избледнява и че ръстът на поръчките от чужбина рязко се забавя през януари. Като цяло обаче докладът рисува по-скоро положителна картина. Въпреки че индексът на мениджърите по поръчките (PMI) се понижава от 56,1 пункта през декември до 55,9 пункта през януари, стойността вече шест поредни месеца остава над границата от 50 пункта, която разделя свиването от експанзията. Показателят за обема на продукцията расте до най-високата си стойност от близо три години. "Средните цени за поръчка растат с най-резкия темп в 25-годишната история на проучаването, насърчени от слабия валутен курс и по-високите разходи за суровини като петрол, пластмаса и стомана", пише в доклада.

Източник: Reuters

Америка

Американската технологична компания Apple Inc. обмисля съдебни действия срещу подписания от американския президент Доналд Тръмп указ, който спира влизането в САЩ на лица от седем предимно мюсюлмански страни, пише Wall Street Journal, цитирайки главния изпълнителен директор Тим Кук. „Най-голямата корпорация в Америка ще продължи да оказва натиск над Белия дом, за да обърне хода на нещата“, казва Кук в интервю за вестника, след като заклейми хода на Тръмп през уикенда в вътрешнофирмено съобщение. Той се присъединява към други известни мениджъри от Силициевата долина, включително Сергей Брин от Alphabet Inc., протестирайки срещу заповедта, която заплашва да спре притока на имигранти специалисти, на които индустрията разчита силно. В интервюто си Кук не дава подробности относно законовите възможности, като казва само, че „ние искаме да бъдем конструктивни и продуктивни". Представители на Apple не са коментирали темата пред Bloomberg.

Източник: Wall Street Journal

Азия

Промишлеността в Китай продължава да се разширява, при това с малко по-добър темп от очакваното. Официалният индекс на мениджърите по поръчките (PMI) в сектора се понижава от 51,4 пункта през декември до 51,3 пункта през януари. Прогнозите на икономистите, анкетирани от агенция Ройтерс, бяха за спад до 51,2 пункта. Въпреки понижението в стойността фактът, че тя остава над 50 пункта, означава, че секторът се разширява. Понижението означава, че това се случва с малко по-бавен темп. Правителственото проучване се фокусира върху по-големи държавни компании, а изследването на частното икономическо списание „Цайсин“ (Caixin), което разглежда данните от по-малките предприятия, ще бъде публикувано на 3 февруари. Властите в Китай публикуваха и PMI индекс за сектора на услугите, който се повишава от 54,5 пункта през декември до 54,6 пункта през януари.

Източник: CNBC

 
Индекси на фондови борси
01.02.2017
Dow Jones Industrial
19 890.94 (26.85)
Nasdaq Composite
5 642.65 (27.87)
Стокови борси
01.02.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)53.59
Heating oil ($US/gal.)1.6700
Natural gas ($US/mmbtu)3.1800
Unleaded gas ($US/gal.)1.5800
Gold ($US/Troy Oz.)1 217.30
Silver ($US/Troy Oz.)17.62
Platinum ($US/Troy Oz.)1 008.00
Hogs (cents/lb.)69.02
Live cattle (cents/lb.)1.14

       Опознай България

Стоянка Мутафова

На 2 февруари 1922 г. е родена театралната и филмова актриса Стоянка Константинова Мутафова – известна на всички българи със своя голям комедиен заряд и неизчерпаема сценична енергия. В театър "Сълза и смях" Открита сцена, с постановката “Госпожа Стихийно бедствие”, тя ще посрещне и 95-ия си рожден ден. Дъщеря е на писателя ерудит Константин Мутафов, братовчед на Пенчо Славейков. Стоянка Мутафова завършва Консерваторията по изкуствата в Прага, СУ “Св. Климент Охридски”, специалност “Класическа филология” и Държавната театрална школа в София. Работи в театър в Прага от 1946 до1949 г., в Народния театър “Иван Вазов” от 1949 до1956 г., а от основаването на Държавния сатиричен театър “Алеко Константинов”, голямата актриса твори на сцената на Сатирата и в момента. Стоянка Мутафова е носител на награда “Паисий Хилендарски” през 2001 г., орден “Стара планина” - I ст. през 2002 г. и др. Нейната жизненост с невероятно сценично присъствие и неповторим талант продължават да радват зрителите. Предложение за вписване на името на Стоянка Мутафова в Книгата на рекордите „Гинес“ е официално внесено от Български културен институт Лондон. Българската актриса е предложена в категорията „Най-възрастна активно играеща на сцената актриса“.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 02.02.2017
Българска версия: 29264, Английска версия: 3013

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999