Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 19 септември 2018 г., брой 4797
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(19.09.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.19848
USD   1.67208
CHF   1.73929
EUR/USD   1.1697*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.09   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Ди транс АД - София
Импулс 98 АД - Габрово
Корадо България АД - Стражица
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Конституционният съд (КС) ще решава доколко съответстват на основния закон драстично увеличените 14 пъти за гражданите и 74 пъти за неправителствените организации съдебни такси при обжалване на актове на държавната администрация във Върховния административен съд (ВАС). Президентът Румен Радев и депутати от БСП сезираха поотделно съда за промените в Административно процесуалния кодекс. Президентът се противопоставя и на въвеждането на принципа на закрити заседания по дела, подсъдни на тричленни състави на ВАС. Мотивът му е, че не съответстват на редица международни договори, по които България е страна - Всеобщата декларация за правата на човека, Международния пакт за граждански и политически права и Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи. Радев смята за противоконституционно и премахването на касационната инстанция в административните дела по редица специални закони.

Източник: Сега

Облачно пространство, в което да се качват електронните учебници, дневници, бележници, уроци и друго образователно съдържание, ще бъде създадено със средства от еврофондовете. Парите ще бъдат отпуснати от оперативната програма "Наука и образование за интелигентен растеж". Те ще са за проект на образователното министерство на обща стойност 105 млн. лева. Основната дейност по проекта ще е за създаването на образователен облак, както и за обучение на преподавателите как да създават сами електронно съдържание като тестове и уроци. Учениците би трябвало да могат да пишат и изпращат домашните си в електронен вариант, а не на хартия. Целта е така да се подпомогне дигитализирането на образованието. Малка част от сумата ще бъде дадена за купуване на хардуер за училищата. Става въпрос по-скоро за електронни дъски, а не толкова за компютри и таблети за учителите и децата. За снабдяването на преподавателите с техника, която да им позволява да използват и създават е-съдържание, ще се разчита основно на средства от националния бюджет.

Източник: mediapool.bgДружества
Ресторанти
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Аладин Фуудс ООД - София   33 016  
  2   ЛФС ЕООД - София   17 578  
  3   Хепи Парадайз ЕООД - Варна   8 743  
  4   Ефект 3 ООД - София   8 671  
  5   Хенд ЕООД - Варна   8 075  
  6   Хепи Хенд ЕООД - Варна   7 983  
  7   АмРест ЕООД - София   7 981  
  8   Хепи Дилайт ЕООД - Варна   7 629  
  9   Мастър Пик ЕАД - София   7 156  
  10   Дели кафе ООД - София   3 033  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 18.09.2018
  Обща стойност (BGN): 648 916.96  
Брой търгувани компании: 34
Premium 117 306.84
Standard 378 288.76
АДСИЦ 153 046.08
Структурирани 275.28
Най-голяма промяна в цените
Северкооп Гъмза Холдинг АД - София 10.00 %
Неохим АД - Димитровград -7.73 %
BaSE - Акции: 2 540.78

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

"Джи Пи груп" АД ще строи най-дългия засега тунел в България - "Железница" на магистрала "Струма". Комисията за защита на конкуренцията е разрешила на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) да сключи договора за строителство с избрания изпълнител въпреки обжалването на класирането. Едва след това антимонополният орган и съдът ще решават дали изборът е бил законосъобразен или не. При неблагоприятен изход АПИ ще бъде принудена да плати санкция от 10% от стойността на проекта - 18.5 млн. лв. Цената на съоръжението засега се определя на над 180 милиона лева. Въпреки тази опасност АПИ е поискала разрешение от КЗК да започне строителството. Причината е, че след като стартирането на проекта се забави с повече от година и половина, има опасност да загубим осигуреното еврофинансиране за него. Тунелът трябва да бъде завършен до 2023 г. заедно с цялата магистрала "Струма". В противен случай България ще трябва да връща всички отпускани досега пари за магистралата - над 1.5 милиарда лева. Тунелът е в района на Симитли и с дължина от над 2 км ще е най-дългият в България. Заради сложността на съоръжението първоначално се предвиждаше строителството да продължи 1400 дни. Забавянето на процедурите обаче вече е скъсило този срок до едва 1000 дни. Жалбата срещу класирането на кандидатите за строителството бе подадена от гръцката компания "Актор", която бе отстранена от надпреварата.

Източник: Сега

Общо 129 млн. канадски долара (99 млн. щатски долара) печалба ще донесе разработването на златодобивния проект "Розино" край Кърджали, според предварителната икономическа оценка, направена от канадската компания Velocity Minerals, която е партньор на "Горубсо - Кърджали". Според споразумението между двете дружества пълният доклад ще бъде предоставен на българската компания, с което Velocity ще придобие 70% от новия проект. Предварителната икономическа оценка е направена на база очаквания находището да бъде разработвано по открит способ. Рудата ще бъде преработвана на два етапа - до концентрат в обогатителна фабрика на мястото на добива и последваща преработка във фабриката на "Горубсо - Кърджали" в града, който се намира на 85 км. Крайният продукт ще бъде злато доре. Финансовият модел показва, че нетната настояща стойност на проекта, т.е. стойността, която ще създаде инвестицията, е в размер на 129 млн. канадски долара. Вътрешната норма на възвращаемост се очаква да бъде 33.1%.

Източник: Капитал

На 28 август 2018 г. "Българският енергиен холдинг" (БЕХ) е подписал с "Булгаргаз" договор за цедиране на вземания на газовото дружество от "Топлофикация София" за 99.193 млн. лв. Сумата включва главница и лихви по издадени фактури от "Булгаргаз" на столичното парно за доставен природен газ. Енергийният холдинг превежда на дъщерното си дружество "Булгаргаз" сумата и по силата на договора за цесия встъпва в правата му по дълга на общинското дружество. "Булгаргаз" на свой ред подписва тройна сделка с "Топлофикация София" и Фонда за сигурност на електроенергийната система, според която газовият доставчик ще получава приходите от продаваните количества електроенергия от столичното парно на свободния пазар. Тези постъпления обаче са малко и не са достатъчни за уреждането на целия дълг, поради което преди това е постигната договорката за цесията. Все още не е ясно за какъв период от време и при какви условия общинската топлофикация ще се издължава на БЕХ, тъй като в момента се провеждат преговори между двете страни за сключване на споразумение за новиране на задължението. Това е и вторият газов дълг на "Топлофикация София", който БЕХ купува и плаща. Първият е цедиран през декември 2015 г., когато столичното парно и холдингът сключиха споразумение за изплащане в период от двадесет години на натрупаните за десет години дългове от 503 млн. лв. за потребен, но неплатен природен газ.

Източник: mediapool.bg

КФН взе решение да изтрие „Лев Инс брокер“ ЕООД и „Български брокер“ ЕООД от списъка на регистрираните застрахователните брокери.„Лев Инс брокер“ ЕООД не е изпълнило изискването да представи в КФН годишни справки и отчети в срок до 31 януари на годината, следваща годината, за която се отнасят. В КФН не е представена и валидно сключена задължителна застраховка „Професионална отговорност“ на застрахователния брокер. Последната полица за „Професионална отговорност“ на брокера е сключена със „ЗК Лев Инс“ АД със срок на застраховката до 08.09.2007 г. Последният отчет на „Български брокер“ ЕООД, представен в КФН, е за периода от 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г. „Български брокер“ ЕООД не е сключило и застраховка „Професионална отговорност“. Това е задължение на всеки застрахователен брокер. Той е длъжен постоянно да поддържа задължителна застраховка „Професионална отговорност“, валидна за цялата територия на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, която покрива отговорността за вреди, настъпили на територията на държава членка при извършване на дейност по застрахователно или презастрахователно посредничество вследствие на негово действие или бездействие. Минималната застрахователна сума е 2 240 400 лв. – за всяко застрахователно събитие, и 3 360 600 лв. – за всички застрахователни събития за една година.

Източник: actualno.com

Електроенергийният системен оператор (ЕСО) стартира процедура за изграждането на 400-киловолтов електропровод между подстанциите в Бургас и Варна. Трасето е от над 90 км в двете области, а прогнозната стойност на поръчката - 103 млн. лв. Състезанието, разделено в три лота, ще бъде на база най-ниска цена. Проектът за нов далекопровод по Черноморието бе одобрен преди 2 години от ЕК за съфинансиране по механизма за свързване на Европа. За всеки от трите лота са отделени между 32 и 36 млн. лв., като трасетата са с дължина от близо 28 до близо 32 километра според зададените параметри. От изпълнителите ще се изисква да изградят фундаментите и новите стълбове за далекопровода, а в единия лот в района на Бургас - и да изместят участък от трасето. Това трябва да стане в срок до 16 месеца. Кандидатите в конкурса ще могат да подават оферти до 26 октомври, като ще се състезават на база най-ниска цена. От тях се изисква да са реализирани общи приходи за последните три години между 32 и 36 млн. лв. в зависимост от това за кой лот кандидатстват, като поне половината от него трябва да бъде "в сферата, попадаща в обхвата на поръчката".

Източник: Капитал       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ в проучване на системата за обществени поръчки в България!

Конкурс „Най-голям корпоративен дарител” 2018. Срок за кандидатстване: 12 октомври!


Предстоящи събития

25 септември: Целодневно обучение "Практическо приложение на GDPR"

26 септември: Българо-китайски бизнес форум на тема „Иновации в текстилната промишленост“

27-28 септември: Международна конференция "Практически проблеми в решаването на спорове за строителството и избягване на спорове"

27 септември: Клуб Investor.bg "Предприемачи на бъдещето". БСК е институционален партньор на събитието.

27-28 септември: IFIB 2018: Конференция и международни срещи по време на интернационалния форум по биотехнологии и биоикономика в Торино, Италия

9-10 октомври: Двудневен семинар „Вътрешен одит на Система за управление на здраве и безопасност при работа (ISO 45001:2018, ISO DIS 19011:2018)". Срок за регистрация – 8 октомври!

17 октомври: Двустранни бизнес срещи по време на Marketplace Austria Food 2018

5-10 ноември: China International Import Expo (CIIE)


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в новите курсове, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

КУРС „Въведение в Blockchain технологията”
Курсът има за цел да изгради разбиране за това, какво представлява Blockchain технологията и как променя начина, по който правим бизнес. Участниците ще се запознаят с възможностите за търговия с криповалути, с приложението на т.н. умни договори (smart contracts), с начините за приемане на разплащания с крипто-валути и със същността на децентрализирани приложения. Също така, ще имат възможност да получат практически насоки, как да се възползват от този технологичен тренд.

03 октомври 2018

КУРС „Google AdWords - управление и анализ на рекламни кампании”
Курсът дава възможност за придобиване на основни умения за управление и анализ на рекламни кампании в платформата Google AdWords. Ще бъдат разгледани добри практики за създаване на ефективни кампании, подкрепени с примери от практиката. Курсистите ще се научат също така да разчитат статистиките и да анализират рекламните резултати, така че да могат да оптимизират кампаниите и да работят по-добре с подизпълнители, ангажирани с управление на рекламата им.
13 октомври 2018

Обучение по мрежи в Сиско академията:

ССNА 2 - 01 септември 2018, съботно-неделен
CCNA 1 - 29 септември 2018, съботно-неделен
CCNP Route - 27 октомври 2018, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

ЕК предложи за разглеждане първоначален набор от идеи за модернизиране на СТО и за пригаждане на правилата на международната търговия към предизвикателствата на глобалната икономика. Документът ще бъде представен на европартньорите на 20 септември по време на заседание в Женева, организирано от Канада по повод реформата на Световната търговска организация (СТО). ЕС вече започна съвместна работа с други партньори на СТО: със САЩ и Япония в рамките на тристранни обсъждания; с Китай в създадената за целта работна група на последната среща на върха между ЕС и Китай; с други партньори — последно на срещата на министрите на търговията на Г-20. През следващите седмици ЕС ще продължи да обсъжда тези първоначални идеи с различни партньори на СТО с цел да изготви конкретни предложения към СТО. Европейският парламент и Съветът ще бъдат подробно информирани за тези обсъждания.

Източник: Reuters

Америка

Американският щат Северна Дакота през юли е поставил нов рекорд по производството на петрол, надминавайки добива на суровината в цяла Венецуела. През седмия месец на годината в Северна Дакота, къде се намира голямото шистово находище Bakken, се е добивал по 1,27 милион барела петрол на денонощие. Това е съпоставимо и даже и по-голямо количество от дневния добив на суровината през същия месец във Венецуела - страната с едни от най-големите доказани запаси от петрол в света. Според данни на ОПЕК, южноамериканската държава, чиято петролна индустрия рухна на фона на продължаващата в страната икономическа криза е намалила добива през август до 1,24 милиона барела на денонощие. Това е примерно половината от обема на производството на суровината в началото на 2016 година. Очаква се нивото на петролния добив във Венецуела да спадне още по-ниско - до 1 млн. барела на денонощие, сочат анализите на Международната агенция по енергетика. По предварителни оценки на Управлението за енергийна информация на САЩ, стремителният ръст на петролното производство от шистовите находища, вкл. и Bakken, ще помогне на Щатите да изпреварят Русия и Саудитска Арабия.

Източник: Bloomberg

Азия

Средната цена на земята в Япония се покачи за първи път от 27 години, според правителствено изследване. Покачаването в последните 12 месеца идва заради увеличения брой чужди туристи, което покачва търсенето на хотели и магазини. Цената на търговските площи пък се покачват за втора поредна година, а темпът на спад на площите за жилищни имоти се забавя за девета поредна година. Цените на земята са ключов индикатор за възстановяването на японските активи след десетилетия на дефлация. Възстановяването на заплатите и заетостта, както и ниските лихви, също са помогнали за възстановяването. Изследването показва, че цените са нараснали с 0,1 процента - първото увеличение от 1991 година насам, когато се спука имотният балон. Търговските площи се покачва с 1,1 процента, а тези за жилищни имоти поевтиняват с 0,3%. Правителството иска да достигне 40 милиона чуждестранни туристи през 2020 г., когато страната е домакин на Летните олимпийски игри. През 2017 г. техният брой бе 28,7 милиона.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
18.09.2018
Dow Jones Industrial
26 246.96 (184.84)
Nasdaq Composite
7 956.11 (60.32)
Стокови борси
18.09.2018
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)69.86
Heating oil ($US/gal.)2.2300
Natural gas ($US/mmbtu)2.9300
Unleaded gas ($US/gal.)2.0100
Gold ($US/Troy Oz.)1 206.80
Silver ($US/Troy Oz.)14.24
Platinum ($US/Troy Oz.)818.70
Hogs (cents/lb.)57.98
Live cattle (cents/lb.)117.98

       Опознай България

Могилата „Малтепе”

Могилата „Малтепе” се намира на 17 км североизточно от гр. Пловдив, до с. до Маноле. Тя е регистрирана и описана за пръв път от брататя Шкорпил. Диаметърът ѝ е 140 м, а височината - 26 м, като за нейното издигане са използвани близо 80 000 кубически метра пръст. Археологическите проучвания на могилата се провеждат от екип на Регионалния археологически музей в Пловдив. Засега археолозите са разкопали само най-горния пласт, като е разкрита 8-метрова стена. Предположенията им са, че тя е от средата на 3. век и в нея е погребан римски войнишки император. Има обаче данни, че е възможно тя да е започната още в края на 1. или началото на 2. век от новата ера и да е вдигната за някой тракийски цар, който е бил наместник на римския император. Около могилата е имало 450-метров зид, висок 2 метра, а на върха е имало голяма статуя. Там е открито и древно гробище. Ако тези предположения се докажат, това превръща Малтепе в уникална находка, каквато няма по целия свят. Такива гробни кули, но не под формата на пирамида, има в Палмира и в Рим, но са високи едва 5 метра. (Източник: www.marica.bg)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 19.09.2018
Българска версия: 29712, Английска версия: 2915

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999